Siirry sisältöön

Rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen keskeiset käsitteet

Kysymysmerkki 4
12.10.2022 | Boost Brothers Oy, Vastuu Group Oy, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

Rakli ja Sanastokeskus kutsuvat rakennuttamista ja kiinteistöalaa tuntevia tahoja kertomaan mielipiteensä rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen sanastoon. Keskeiset käsitteet täydentävät Rakennetun ympäristön pääsanastoa.

Osasta sanastotyössä valmistelluista käsitteistä pyydetään myöhemmin kommentteja osana ympäristöministeriön MRL-uudistuksen sanastotyötä: rakennushanke, rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakentamiskohde, rakennuspaikka, rakennustyö, rakennustyömaa, päävastuullinen toteuttaja.


Rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen keskeiset käsitteet

Rakli ja Sanastokeskus kutsuvat rakennuttamista ja kiinteistöliiketoimintaa tuntevia tahoja kertomaan mielipiteensä Rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen keskeiset käsitteet -sanaston luonnoksesta. Siihen on koottu rakennuttamistoiminnan ja rakentamishankkeen käsitteitä täydentämään ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön pääsanastoa (sanastot.suomi.fi).

Seuraavat sanastotyössä valmistelluista käsitteistä liittyvät ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen sanastotyöhön, joten näistä pyydetään kommentteja myöhemmin osana kyseistä sanastotyötä: rakennushanke, rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakentamiskohde, rakennuspaikka, rakennustyö, rakennustyömaa, päävastuullinen toteuttaja.

Tavoitteet

Sanastoprojektin tavoitteena on koota sanasto, joka selvittää rakennuttamiseen ja kiinteistökehitykseen liittyvien keskeisten käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Käsitteet pyritään määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi kiinteistökehityksen, rakennuttamisen ja rakentamisen tehtävissä työskenteleville, mutta siitä on hyötyä kaikille rakennettua ympäristöä koskevia termejä ja määritelmiä tarvitseville. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta.

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta. Sanastosta saatuja kommentteja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Kommentit voivat sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin. Niillä voi vaikuttaa niin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.

Aikataulu

Kommentit pyydetään jättämään viimeistään keskiviikkona 26.10.2022.

Vastausohjeet vastaanottajille

Pyydämme kommentoimaan Ota kantaa -palvelun kautta (otakantaa.fi). Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Annetut kommentit ovat julkisia. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niissä sanaston kohdissa, joissa olette eri mieltä. Mikäli sanasto vaikuttaa hyvältä sellaisenaan, kuulemme mielellämme senkin.

Rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen keskeiset käsitteet esitetään sanastossa termitietueina ja käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla ja ne ovat osa PDF-luonnosta. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi.

Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi, sekä mahdolliset termit, joita käytetään mutta joita ei haluta suosittaa. Sanastossa annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset termit. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai viittauksia sovellettaviin lakeihin. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja.

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.

Suomenkielisten termien osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita kommentoivan tulisi tarkastaa, vastaavatko annetut vastineet käsitteelle annettua määritelmää. Mikäli tiedossanne on vastineita, jotka luonnoksesta puuttuvat, otamme tiedon mieluusti vastaan.

Sanaston kommentointiversio löytyy tämän kuvauksen jälkeen kohdasta Näytä lisätiedot. Linkki: rakennuttamisen_sanasto_kommentointiluonnos_06102022.pdf

Sanastohankkeen työryhmiin ja työpajoihin ovat osallistuneet:

Eeva Elston-Hämäläinen, Rakli ry
Nina Flinck, Vison Oy
Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy
Tomi Henttinen, Gravicon Oy
Nuutti Hyvärinen, Boost Brothers Oy
Johanna Jalas, Ramboll Oy
Juho Kess, Rakli ry
Sini Kossi, SATO Oyj
Saara Ikonen, Boost Brothers Oy
Malla Mälkki, Senaatti
Pekka Manninen, Vastuu Group Oy
Paula Mäenpää, Kuntaliitto
Tarja Mäkeläinen, VTT
Katri Seppälä, Sanastokeskus ry
Kimmo Virtanen, Senaatti


Perustiedot

Julkaistu: 12.10.2022

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna